Informace o platbách

Stravné pro děti do 6 let věku: 

Přesnídávka             8,-- Kč

Oběd                      15,-- Kč

Svačina                    7,-- Kč

------------------------------------------------

Celkem                 30,-- Kč

Stravné pro dětí, které dovrší ve školním roce 7 let:

Přesnídávka               9,-- Kč

Oběd                        17,-- Kč

Svačina                      7,-- Kč

-----------------------------------------------

Celkem                   33,-- Kč

 

 

PLATBY za stravné se hradí bezhotovostním platebním stykem SVOLENÍM K INKASU.

Je nutné ke dni nástupu dítěte do MŠ odevzdat vedoucí ŠJ vyplněnou Přihlášku ke stravování s potvrzením banky o povolení k inkasu.

Stravné je vybíráno zálohově na aktuální měsíc ( + - přeplatky, nedoplatky z předcházejícího měsíce).

Splatnost transakce na kmenovém pracovišti je ke dni 6 každého měsíce, připadne-li datum na den pracovního klidu nebo volna, pak předchozí pracovní den.

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí stravovny, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti a to vždy ve dnech, které jsou k tomu předem určeny (termín je každý měsíc vždy uveřejněn na nástěnce MŠ)

 

KMENOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Číslo účtu ŠJ: 879960247/0100