Naše školka

 

 

FILOZOFIE  MŠ

 • Využít jedinečnost a naopakovatelnost tohoto životního období. S úctou a láskou k dítěti rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince, cestou přirozené výchovy. Plně využít tento čas a spolu s rodinou položit základy celoživotního vzdělávání.

O NÁS

 • Naše mateřská škola zahájila svou činnost v roce 1963. Budova je dvouposchoďová a stojí ve starší zástavbě sídliště. Od 1.1.1995 nám byla přiznána právní subjektivita a od té doby jsme příspěvkovou organizací. V roce 2004 zastupitelstvo města schválilo sloučení naší mateřské školy s bývalou 9.MŠ v Příbrami VII, Bratří Čapků 235 a od 1.7.2004 jsme tedy mateřská škola se dvěma pracovišti. Zřizovatelem je město Příbram.
 • V MŠjsou čtyři třídy - v každé je herna, třída a sociální zařízení. Specifické pro naši školku je, že děti jsou ve třídách rozdělené podle věku, proto každé dítě během své docházky projde několika třídami. Každá třída má jiné zařízení, hry a hračky a proto má Vaše dítě většinou každý rok nové podnětné prostředí a někdy i nové kamarády. Toto považujeme za dobré pro sociální i psychické vyzrávání. Vybavení školy postupně podle finančních prostředků a zájmů dětí obnovujeme, upravujeme a to nejen novým nábytkem, výzdobou tříd a chodeb, ale také rekonstrukcemi sociálních zařízeních, které je hotové již ve třech třídách.
 • Okolo mateřské školy je zahrada, která je nově zrekonstruovaná v přírodním stylu, dřevěnými průlezkami, skluzavkou,  pískovišti se zahradním altánem, kde si mohou děti tvořit, hrát, kreslit....  Pobyt venku a na zahradě má vést děti k ochraně životního prostředí a rozvíjet spolupráci MŠ s rodiči a využít pobyt venku k učení i hře.
 • Naše výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto školním roce pracujeme podle ročního projektu, který jsme nazvali   " S KAMARÁDY ZKOUMÁME SVĚT VELMI RÁDI "

  CHCEME VYUŽÍT DĚTSKOU ZVÍDAVOST, PŘEDSTAVIVOST A TVOŘIVOST PŘI SEZNAMOVÁNÍ S PŘÍRODOU A TAKÉ SE SVĚTEM LIDÍ. VÉST DĚTI K POZORNOSTI A VŠÍMAVOSTI, UČIT JE NASLOUCHAT DRUHÝM, VYTVÁŘET ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ NÁVYKY, POMÁHAT SI A UMĚT TOLEROVAT.

 • Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, prožitkového učení, tvůrčí činnosti dětí v oblasti výtvarné, pohybové, dramatické, hry podporující představivost i logické myšlení, řešení problémů a celkového rozvoje po fyzické i psychické stránce, které usnadní dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
 • Pro předškolní děti jsou v odpoledních hodinách místo spaní nabízeny aktivity rozvíjející jejich zájem a nadání v oblasti výtvarné, pohybové, hudební a s ekologickým zaměřením. Ve škole pracuje 1 logopedická preventistka a ve spolupráci s klinickým logopedem pečují o správnou výslovnost dětí.
 • Děti se zúčastňují spousty akcí : návštěvy divadel, koncertů, divadla přímo v MŠ, výstav, knihovny, plavání, krátké výlety, besídky, hrová odpoledne pro rodiče s dětmi, drakiáda, čarodějnice, zahradní slavnost s pasováním školáčků a další aktivity pro děti, ale také i pro rodiče (viz. Co připravujeme a Sojka zpravodajka). Spolupracujeme také se ZŠ, ZUŠ.
 • Plánováním každodenních aktivit se snažíme vytvářet přátelskou a pohodovou atmosféru pro děti, rodiče a příbuzné i kolektiv naší školky.